Trajnostni razvoj in energetska učinkovitost

Več o energetski obnovi Gostilne pri Mari

Energetska obnova


Obveščamo vas, da smo bili izbrani na Javnem razpisu »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti« Ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj (dostopno na: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/podpora-mikro-malim-in-srednje-velikim- podjetjem-s-podrocja-turizma-za-povecanje-snovne-in-energetske-ucinkovitosti ).

Naziv projekta:
»ENERGETSKA OBNOVA GOSTILNA PRI MARI«

Namen projekta je povečati turistično konkurenčnost »Gostilne pri Mari« z implementacijo ukrepov za rabo obnovljivih virov energije in zmanjšanje rabe energije in snovi.

Cilj projekta je zmanjšati stroške poslovanja zaradi uvajanja ukrepov snovne in enrgetske učinkovitosti ter večje rabe obnovljivih virov energije v Gostilni pri Mari.

Pričakovani rezultati projekta so povečanje energetske in snovne učinkovitosti v Gostilni pri Mari. Višina finančne podpore znaša 84.843,44 €.

Operacija se bo izvajala do 30.09.2021.Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo.«; Zasleduje poseben cilj: »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.